.::Trang thong tin dien tu Lien hiep cac hoi Khoa hoc Ky thuat tinh Dong Thap::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp Trang chủ
NỘI DUNG CHI TIẾT
Nghe bài      Cỡ chữ : A- A A+
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

THAM LUẬN

(Góp ý “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH ĐỒNG THÁP

GIAI ĐOẠN 2011-2015

 

                                                       GS.TS Hồ Đức Hùng

                                                       Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

                                                       Đại học Kinh tế TP.HCM

1. Giải pháp huy động các nguồn vốn

Huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo nhu cầu vốn cho phát triển nguồn nhân lực trong xã hội. Huy động các nguồn vốn xây dựng cơ bản, sự nghiệp khoa học, vốn ODA và nguồn vốn của các doanh nghiệp, vốn trong dân thông qua việc xã hội hóa các dự án cho phát triển nguồn nhân lực.

Tăng mức đầu tư từ ngân sách tỉnh cho dạy nghề; từng bước mở rộng mô hình đào tạo theo cơ chế chia sẻ kinh phí đào tạo giữa nhà nước và doanh nghiệp; huy động mọi nguồn lực đầu tư cho dạy nghề bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước, đóng góp của người học và của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động, trong đó, chi đầu tư của ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ đạo.

Giải pháp huy động vốn đầu tư cho giáo dục từ doanh nghiệp và tạo điều kiện để người lao động trong doanh nghiệp được tham gia các khóa đào tạo. Kinh phí đào tạo được trực tiếp hạch toán vào giá thành.

2. Giải pháp nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển nhân lực.

- Các cấp, các ngành và toàn xã hội cần nâng cao nhận thức về vai trò của phát triển nhân lực. Chú trọng công tác phát triển nhân lực trong từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, ưu tiên đầu tư phát triển đào tạo nhân lực, coi giáo dục đào tạo và dạy nghề là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của doanh nhân về vai trò, lợi ích của công tác đào tạo, dạy nghề đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp để họ chủ động tham gia đóng góp vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Nhận thức được vai trò quan trọng của nhân tố con người đối với sự phát triển của tổ chức, địa phương; thay đổi sự nhận thức của xã hội về hướng nghiệp và dạy nghề để người dân nhận thức được vai trò của đào tạo nghề đối với việc tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở dạy nghề để giúp người lao động định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội hóa giáo dục, kêu gọi đầu tư xây dựng các trường, các trung tâm đào tạo nghề nhằm đảm bảo việc đào tạo nghề cho lao động nhất là lao động nông thôn.

3. Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục, đào tạo và pháp luật về phát triển nhân lực.

- Tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác dạy nghề, về vai trò vị trí của dạy nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có vai trò quyết định đối với việc lập thân, lập nghiệp của người lao động nhằm thu hút ngày càng nhiều học sinh tham gia học nghề.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp - dạy nghề, các tổ chức khoa học - công nghệ với các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển nhân lực của Đảng, Nhà nước và Tỉnh. Đặc biệt, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo và cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp. Phối hợp các hoạt động tư vấn nghề nghiệp tại cơ sở đào tạo, dạy nghề và tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên, người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp ngay từ khi vào trường, đồng thời có nhiều thông tin cần thiết về việc làm khi sắp tốt nghiệp.

4. Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển nhân lực, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác quản lý phát triển nhân lực. Phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc theo dõi, dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. Mỗi cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực trong từng giai đoạn; có kế hoạch thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; đổi mới phương thức quản lý nhân lực theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo chất lượng nhân lực. Rà soát, đánh giá, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý phát triển nhân lực; kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành nghề và thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay. Đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề để giúp người lao động nâng cao trình độ và dễ dàng tìm kiếm việc làm.

- Đề xuất nghiên cứu thí điểm đổi mới quản lý nhà nước về đào tạo theo hướng như sau:

+ Thành lập bộ phận tham mưu, trung tâm dự báo về cung cầu lao động, quản lý thị trường lao động của Đồng Tháp trực thuộc UBND tỉnh hoặc bộ phận trực thuộc Sở, ngành. Có nhiệm vụ tập hợp thông tin về nhu cầu lao động từ các doanh nghiệp, các ngành kinh tế và các thông tin từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh; gắn kết giữa cung và cầu lao động. Có vai trò tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh các vấn đề về nguồn nhân lực của tỉnh và xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm, đề xuất các biện pháp về phát triển nhân lực cho UBND tỉnh.

+ Thí điểm hợp nhất trung tâm hướng nghiệp, các cơ sở dạy nghề công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên thành một đơn vị do một sở, ngành quản lý, nhằm có điều kiện tập trung đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên, học viên...để nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Khuyến khích các cơ sở dạy nghề tư nhân, các cơ sở có dạy nghề tư nhân tham gia hệ thống đào tạo nhân lực của tỉnh. Thường xuyên tổ chức định kỳ các lớp thi cấp chứng chỉ nghề cho lao động được đào tạo tại các cơ sở tư nhân.

+ Thí điểm mô hình đặc cách đào tạo liên thông đối với các lao động đạt chuẩn cao tại các cơ sở dạy nghề tư nhân lên cấp bậc Cao đẳng, Đại học. Kiến nghị cho phép liên thông đào tạo nghề từ trung cấp lên cao đẳng, đại học...

5. Giải pháp cải tiến và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành về phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

- Các cấp, các ngành và các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhân lực cho ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý.

-Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đổi mới công tác thi đua và đánh giá các lĩnh vực công tác của ngành sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, của khu vực và cả nước; tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong quản lý và giảng dạy; đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên theo hướng áp dụng chuẩn kiến thức và chuẩn nghề nghiệp.

-Tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo,
dạy nghề với các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề; có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh để tìm sự thống nhất giữa cung và cầu lao động trong thời gian đến, hạn chế đến mức thấp nhất sự lãng phí trong phát triển nhân lực của cá nhân, tổ chức và xã hội. Đồng thời, tăng cường sự chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phát triển nhân lực.

6. Giải pháp chính sách đầu tư và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực GD-ĐT,
đặc biệt là GD-ĐT chất lượng cao, nghiên cứu vận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, thủ tục hành chính, thông tin thị trường cho nhà đầu tư.

- Chú trọng cải thiện nhanh việc giải quyết các thủ tục đầu tư, giải tỏa đền bù đất đai, xây dựng nhà ở cho công nhân, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư… nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Cụ thể hóa chính sách đầu tư khuyến khích và thúc đẩy phát triển nhân lực; thực hiện chế độ ưu đãi về sử dụng đất đai, giảm tiền thuê đất; vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng các cơ sở phát triển nhân lực; cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị giảng dạy; có chế độ ưu đãi với giáo viên, nhất là giáo viên vùng sâu, vùng xa…

- Nghiên cứu chính sách hỗ trợ tính dụng, điều kiện về đất để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở đào tạo.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn để đào tạo lực lượng lao động lao động cho xã hội, nhưng trước mắt là phục vụ cho yêu cầu của chính doanh nghiệp khi các cơ sở dạy nghề chưa đáp ứng được.   

7. Giải pháp chính sách tài chính và sử dụng ngân sách cho phát triển

- Chú trọng đầu tư cho các cơ sở dạy nghề về cơ sở vật chất và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng cao khả năng đào tạo của các cơ sở đào tạo trong tỉnh; tăng cường liên kết phối hợp với các trường Đại học, các cơ sở đào tạo lớn tại Tp. HCM và Cần Thơ.

- Huy động tài chính từ nhiều nguồn, trong đó ngân sách tỉnh đóng vai trò chủ yếu để hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội; đổi mới cơ chế quản lý tài chính; sử dụng ngân sách và một số nguồn khác đưa cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng ở các nước có nền khoa học và công nghệ tiên tiến.

- Hỗ trợ học phí cho học sinh học các nghề mà các doanh nghiệp đang rất cần mà hiện không có người học (như ngành cơ khí) tạo điều kiện thu hút người học, đào tạo lao động đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp.

- Ngoài chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định của chính phủ, cần hỗ trợ học phí cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo ở khu vực thành thị học nghề ngắn hạn.

- Hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm miễn phí cho giáo viên tham gia dạy nghề.

- Đối với giáo viên các cơ sở dạy nghề công lập đã giảng dạy từ 5 năm trở lên và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi từ 3 năm trở lên được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ. Đối với giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên nếu tự đào tạo thì cơ sở dạy nghề tạo điều kiện về thời gian.

8. Giảp pháp chính sách việc làm, bảo hiểm, bảo trợ xã hội.

- Để đảm bảo an sinh xã hội, nhà nước phải có chính sách tạo việc làm, hỗ trợ đối tượng nghèo khi tham gia các loại hình bảo hiểm; tích cực vận động người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo đời sống  cho họ khi mất việc làm. Nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về học nghề, lập nghiệp. Chú trọng tạo việc làm cho thanh niên, nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là thanh niên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề, tạo việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các chính sách hiện hành của nhà nước.

- Phát triển Quỹ cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, lao động nữ,…Tiếp tục triển khai các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về bảo hiểm tại các doanh nghiệp.

          - Hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực và hiện đại hóa các trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề trọng điểm của Tỉnh; tập huấn cán bộ đoàn các cấp về tư vấn học nghề, việc làm.

9. Giải pháp chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài.

-  Xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ thống chính sách khuyến khích và thúc đẩy phát triển nhân lực. Có chính sách đãi ngộ và trọng dụng nhân tài để có thể tìm nguồn và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với mục tiêu là phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng việc bố trí, sắp xếp nhân lực phù hợp với năng lực cá nhân nhằm phát huy tối đa sở trường của người lao động.

- Có cơ chế đột phá trong bố trí và sử dụng nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo cơ bản, tạo điều kiện cho công chức, viên chức trẻ được thăng tiến, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Có chính sách phụ cấp và đãi ngộ đặc biệt (nhà ở, đào tạo..) cho nhân lực có trình độ cao, tạo điều kiện cho các tài năng nâng cao thu nhập bằng trí tuệ và năng lực của mình. Có chính sách thu hút các nhà khoa học trình độ cao tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học - công nghệ.

- Xác định cán bộ nguồn để đầu tư đào tạo bổ sung cho đội ngũ cán bộ khoa học nồng cốt của tỉnh; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng một số chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với thực tiễn của địa phương trong từng giai đoạn.

+ Hoàn thiện chính sách đào tạo và thu hút đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, tạo nguồn cán bộ công nhân viên chức Đồng Tháp trong dài hạn (Nghị quyết số số 196/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2008 - 2013 và đến năm 2015).

+ Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, nhà ở, đi lại...Tạo môi trường làm việc thuận lợi năng động, cạnh tranh cho đội ngũ lao động.

Với đội ngũ lao động thuộc khối doanh nghiệp: đề xuất chính sách thu hút lao động chất lượng cao, cho trả lương vượt định mức của nhà nước và phần vượt định mức được phép tính vào chi phí sản xuất.

- Công cụ thu hút và giữ chân người lao động: Công cụ thu hút nhân lực chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức nhà nước và lao động cao cấp khối ngoài nhà nước. Ban hành chính sách thu nhập cạnh tranh với các trung tâm kinh tế lớn; tham khảo môi trường thu nhập các trung tâm kinh tế như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và ban hành chính sách thu nhập tương xứng tại Đồng Tháp.

10. Giải pháp chính sách phát triển thị trường lao động và hệ thống công cụ, thông tin thị trường lao động.

- Phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động và dịch vụ đào tạo, tiềm kiếm, giới thiệu việc làm. Đây chính là cầu nối giữa cung và cầu lao động, giữa người lao động, cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động.

- Đa dạng hóa các kênh giao dịch việc làm nhằm tạo điều kiện phát triển giao dịch trực tiếp giữa người lao động và đơn vị tuyển dụng; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật trong các quan hệ lao động như hợp đồng lao động, tiền lương và các chế độ khác cho người lao động.

- Đẩy mạnh điều tra, tìm hiểu các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn về trình độ nhân lực của các doanh nghiệp để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở đào tạo.

11. Giải pháp nâng cao thể lực, kỹ năng của người lao động.

          Vấn đề thể lực và tầm vóc của người lao động nước ta nói chung và của tỉnh Đồng Tháp nói riêng cần được quan tâm phát triển hơn nữa để có thể đáp ứng được những đòi hỏi của nền sản xuất công nghiệp cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cần phải có các biện pháp thiết thực để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thể lực toàn dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe học đường kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo trẻ em khi trưởng thành sẽ có tầm vóc tốt hơn. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất thì yếu tố tinh thần cũng không kém phần quan trọng. Vì thế, việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động thể dục thể thao để người lao động lấy lại tinh thần, giảm căng thẳng mệt mỏi cũng là một vấn đề thiết yếu.

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo ở nông thôn;  chú trọng đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi và đào tạo nhân lực cho nông thôn đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động; nâng cao nhận thức của người lao động về ý thức, tác phong, kỷ luật và sự phối hợp tập thể trong công việc.

12. Giải pháp mở rộng, tăng cường sự phối hợp và hợp tác để phát triển nhân lực.

Sự phối hợp và hợp tác với các cơ quan, tổ chức Trung ương

Mở rộng và tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức Trung ương để được hướng dẫn về chuyên môn trong công tác đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ giáo viên và tìm nguồn vốn hỗ trợ phát triển nhân lực địa phương từ Trung ương. Khai thác có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển nhân lực của Trung ương nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nhân lực của Đồng Tháp.

Phối hợp và hợp tác với các tỉnh, thành phố

Tăng cường phối hợp, hợp tác bằng nhiều hình thức: liên kết, liên thông,
phối hợp khai thác cơ sở vật chất, nguồn giáo viên, giảng viên với các tỉnh lân
cận đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ cho phát triển KTXH của tỉnh. Các cơ sở đào tạo nhân lực trong tỉnh cần hợp tác với các đơn vị của tỉnh bạn để giao lưu học hỏi, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề.

Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực dưới nhiều hình thức: mời chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thông qua các chương trình hội thảo khoa học. Hợp tác với các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu của các nước trong khu vực để nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ; tạo điều kiện tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm để kịp thời nắm bắt thông tin về thị trường, công nghệ và khoa học kỹ thuật…đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín trên thế giới. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ cho phát triển giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực của các tổ chức quốc tế như WB, ADB... để phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nhân lực nhằm đem lại điều kiện tốt nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

 Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>