Xuất bản thông tin

null Thông báo! Kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp, lần thứ 15, năm 2022

Trang chủ THÔNG BÁO

Thông báo! Kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp, lần thứ 15, năm 2022

Mời quý anh, chị xem Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp, lần thứ 15, năm 2022

_____________

        Căn cứ Quyết định số: 10/QĐ-UBND-TL ngày 14 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 15 năm 2022;

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch Tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Cuộc thi) lần thứ 15 năm 2022 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát huy khả năng tư duy, niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ở mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế trong xã hội.

Tạo sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giữa Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và cấp huyện góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của địa phương ngày càng phát triển.

Nâng cao chất lượng, khả năng áp dụng, hiệu quả kinh tế xã hội của các mô hình sản phẩm tham gia Cuộc thi.   

Đảm bảo tính hấp dẫn, thiết thực và hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Thời gian: từ tháng 01 năm 2022 đến hết tháng 5 năm 2022

- Hình thức: Lồng ghép nội dung thông tin về Thể lệ Cuộc thi lần thứ 15 năm 2022 trên chuyên trang Báo Đồng Tháp (thực hiện 02 số/ tháng); Thực hiện Câu chuyện truyền thanh và thông tin về Thể lệ Cuộc thi năm 2022 trên Phát thanh Đồng Tháp (phát sóng 04 lần/ tháng); Tuyên truyền trên Trang tin điện tử của các cơ quan tổ chức Cuộc thi và một số đơn vị liên quan; Thông tin Bản tin Khoa học công nghệ (2 tháng/số).

2. Trao đổi với Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện

- Thời gian: Trong tháng 3 năm 2022 (thời gian chi tiết kèm theo)

- Địa điểm: các huyện, thành phố.

- Thành phần đại biểu tham dự: Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi cấp Tỉnh; Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Đại diện Phòng Kinh tế (Kinh tế - Hạ tầng), Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và đại diện Ban Giám hiệu các trường THPT trên địa bàn huyện, thành phố.

- Nội dung: Triển khai những điểm mới trong Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022, Thể lệ Cuôc thi cấp tỉnh lần thứ 15 năm 2022 và Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17 năm 2022 - 2023; Trao đổi về kế hoạch tổ chức khảo sát các mô hình sản phẩm được lựa chọn tham gia Cuộc thi cấp Tỉnh; Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

3. Tổ chức khảo sát các mô hình sản phẩm được lựa chọn tham gia Cuộc thi cấp Tỉnh.

- Thời gian: Trong tháng 5, 6 năm 2022.

- Địa điểm: các huyện, thành phố.

- Thành phần đại biểu tham dự: Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh; Đại diện Ban Tổ chức cấp huyện và 15 tác giả (nhóm tác giả) đã được Ban Tổ chức cấp huyện tuyển chọn tham gia Cuộc thi cấp tỉnh.

- Nội dung: Trao đổi, phỏng vấn những tác giả có mô hình, sản phẩm đã được Ban Tổ chức cấp huyện tuyển chọn tham gia Cuộc thi cấp tỉnh.

4. Tiếp nhận hồ sơ tham gia dự thi, tổ chức chấm thi và tổng kết Cuộc thi

- Thời hạn cuối cùng đăng ký và nhận hồ sơ tham gia Cuộc thi cấp tỉnh: ngày 31/5/2022.

- Tổng hợp danh sách, mời thành viên tham gia Hội đồng Giám khảo và trao đổi, phỏng vấn tại huyện, thành phố những tác giả có mô hình, sản phẩm đã được Ban Tổ chức cấp huyện tuyển chọn trong tháng 6/2022.

- Tổ chức chấm vòng sơ khảo, vòng chung khảo Cuộc thi cấp tỉnh trong tháng 7/2022.

- Tuyển chọn mô hình sản phẩm và hướng dẫn viết thuyết minh tham gia Cuộc thi toàn quốc trong tháng 8/2022.

- Công bố mô hình sản phẩm được đề nghị đưa vào xếp giải thưởng vào tháng 9/2022.

- Lễ Tổng kết và trao giải thưởng trong tháng 10/2022.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng kinh phí tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Cơ quan thường trực Cuộc thi)

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thành trong tỉnh tổ chức triển khai và hướng dẫn các nội dung theo kế hoạch.

2. Các cơ quan phối hợp tổ chức

Phối hợp với cơ quan thường trực Cuộc thi cấp tỉnh triển khai Thể lệ Cuộc thi lần thứ 15 năm 2022.

3. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện

Phối hợp với cơ quan thường trực Cuộc thi cấp tỉnh triển khai Thể lệ Cuộc thi toàn quốc lần thứ 18 và Cuộc thi cấp tỉnh lần thứ 15 năm 2022; Mời các thành phần tham gia họp theo nội dung 2, thời gian dự kiến theo lịch đính kèm; Phân công đơn vị làm đầu mối để thực hiện theo nội dung 3.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có thay đổi bổ sung hay vướng mắc, xin liên hệ về Ban Khoa học và Công nghệ thuộc Liên hiệp Hội, số điện thoại: 02773.858693 - 0907628633 (gặp Phương Hiền).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 15 năm 2022 của Ban tổ chức Cuộc thi tỉnh Đồng Tháp./.

 Nơi nhận:       

- Thành viên BTC Cuộc thi

cấp tỉnh;

- BTC Cuộc thi cấp huyện;

- Lưu: VT, KHCN.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đã ký

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

Lê Minh Hùng

 

Phụ lục

(ban hành kèm theo Kế hoạch số: ….. /KH-BTCCT ngày ..…tháng…năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh Đồng Tháp)

 
 

STT

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Liên hệ

1

Ngày 15/03/2022

08 giờ

Thành phố Hồng Ngự

Thầy Nhã (Phòng GD-ĐT): 0919.333.396

2

14 giờ

huyện Hồng Ngự

Anh Khen (Phòng Kinh tế hạ tầng): 0866.640.005

3

Ngày 16/03/2022

08 giờ

huyện Tân Hồng

Chị Diễm (Phòng Kinh tế hạ tầng): 0939.707.486

4

14 giờ

huyện Tam Nông

Anh Tú (Phòng Kinh tế hạ tầng): 0919.562.669

5

Ngày 17/03/2022

08 giờ

huyện Thanh Bình

Anh Minh (Phòng Kinh tế hạ tầng): 0933.991.595

6

14 giờ

Thành phố Cao Lãnh

Chị Phương (phòng Kinh tế): 0917.224. 549

7

Ngày 23/03/2022

08 giờ

huyện Tháp Mười

Anh Hoàng Cẩn (Huyện Đoàn): 0368.050.292

8

14 giờ

huyện Cao Lãnh

Chị Duyên (Phòng Kinh tế hạ tầng): 0939.368.651

9

Ngày 24/03/2022

08 giờ

huyện Lai Vung

Anh Liêm (Phòng Kinh tế hạ tầng): 0984.525.458

10

14 giờ

huyện Lấp Vò

Anh Nhân (Phòng Kinh tế hạ tầng): 0986.306.985

11

Ngày 25/03/2022

08 giờ

huyện Châu Thành

Chị Huyên (Phòng Kinh tế hạ tầng): 0846.840.020

12

14 giờ

Thành phố Sa Đéc

Anh Nhựt (Phòng Kinh tế): 0903.870.862