Xuất bản thông tin

null Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5

Hội nghị lần này nhằm kiện toàn nhân sự: Bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành, bầu thay thế 02 Ủy viên Ban Thường vụ, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kỷ niệm 24 năm thành lập Liên hiệp Hội Đồng Tháp (15/7/1998 - 15/7/2022)

 

Hội nghị đã thực hiện công tác kiện toàn nhân sự giới thiệu bầu bổ sung ông Trần Văn Lườm - Chủ tịch Hội Y học và ông Lại Trường Vũ - Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại Hội nghị này, ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị trong đó có những khó khăn, những kỷ niệm của những ngày mới thành lập Liên hiệp Hội Đồng Tháp. Từ những ngày đầu thành lập Liên hiệp Hội chỉ có 09 hội thành viên đến nay đã có 21 Hội Thành viên, 03 Thành viên Liên kết và 01 câu lạc bộ. Trong quá trình xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội được nhiều thuận lợi từ sự quan tâm của Đảng và nhà nước bằng những chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành nhiều Chỉ thị, Kết luận quan trọng nêu rõ vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội trong công tác vận động trí thức.

Với những thuận lợi trên chúng ta quyết tâm đoàn kết, xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Đồng Tháp không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức Tỉnh nhà, để cùng với giai cấp công nhân, nông dân và doanh nhân doanh nghiệp, tiểu thương thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Mai Quyên