Xuất bản thông tin

null Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị lần này nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội; tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Chấp hành Liên hiệp Hội với các sở, ban, ngành tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội với Ban Thường vụ huyện, thành ủy; hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 trên tất cả các mặt công tác như tập hợp trí thức và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác xây dựng và phát triển tổ chức; hoạt động chuyên môn... Hội nghị thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên; phát huy tài năng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp xây dựng tỉnh nhà.

- Đổi mới, đa dạng các hình thức tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức để tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến kiến thức bằng nhiều hình thức cho nhân dân trên các phương tiện thông tin của Liên hiệp Hội. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương triển khai các chương trình nhằm đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức trong quần chúng nhân dân.

- Tăng cường phối hợp hoạt động, tổng kết, ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Liên hiệp Hội với các sở, ban, ngành tỉnh. Tăng cường năng lực cho các Hội thành viên tham gia thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường…

- Tổ chức tốt Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật để kịp thời tôn vinh, khen thưởng, động viên các trí thức có những mô hình, giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho tỉnh và cả nước.

                                                                                                            PHẠM HÒA